Centrum Biblioteczno – Informacyjne

Centrum Biblioteczno Informacyjne spełnia rolę, jaką wyznaczają jej współczesne tendencje w kształceniu, nowe nośniki informacji, a także sami użytkownicy. Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych przez Uczelnię. W polityce gromadzenia zbiorów największą uwagę przywiązuje się do najnowszych materiałów źródłowych, monografii oraz wydawnictw o charakterze ogólnym z zakresu badań naukowych prowadzonych w Uczelni.

Prowadzona jest wymiana dubletów i wydawnictw uczelnianych z 43 bibliotekami uczelni państwowych i niepaństwowych oraz z 11 bibliotekami pozauczelnianymi.

Centrum Biblioteczno Informacyjne posiada komputerowy system obsługi biblioteki LIBRA NET z następującymi modułami:
– księgozbiór
– katalogi
– katalog internetowy OPAC
– połączenie z Biblioteką Narodową
– słowniki tematyczne
– kartoteka haseł autorskich

Biblioteka, ze względu na wprowadzenie wolnego dostępu do półek, posiada elektroniczny system zabezpieczeń książek.

Czytelnia

Czytelnia posiada obszerną bazę czasopism: 14 289 egzemplarzy. Czytelnia korzysta z usług Wirtualnej Biblioteki Nauki i posiada dostęp do wielu baz elektronicznych czasopism zagranicznych:

-Springer
-Elsevier
-Web of Knowledge
-EBSCO
-i inne

Zbiory Specjalne

-dokumenty audiowizualne
-dokumenty multimedialne
-wydawnictwa archiwalne
-fotografie

Muzeum

Archiwum