CBDK

Centrum Badań nad Dziedzictwem Kultury powadzi badania interdyscyplinarne, ukierunkowane na rozwój i koordynowanie naukowej działalności w zakresie dziedzictwa kulturowego, kultury polonijnej (film polonijny, książka polonijna, kształcenie językowe i kulturalne), organizacji polonijnych oraz duszpasterstwa polonijnego.

Działalność badawcza:
1. badania nad tradycją, rozwojem świadomości narodowej i kulturowej;
2. rola dziedzictwa kulturowego Polonii oraz polonijnych instytucji na świecie, z uwzględnieniem wpływu środowisk polonijnych na rozwój kulturowy danego kraju;
5. organizowanie Uniwersytetów Letnich dla Polonii z zakresu języka polskiego i kultury polskiej;
7. opracowywanie programów edukacyjnych, kulturowych oraz społecznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i międzynarodowym;
8. badania historyczno-kulturalne w sieciach tematycznych organizowanych przez Klub Polsko-Ukraiński i Polsko-Kolumbijski;
9. wymiana wykładowców i pracowników naukowo-badawczych, zwiazanych z badaniami nad kulturami, literaturami, sztuką i filmem;
10. badania płaszczyzn wielojęzykowych języków używanych we Wspólnocie Europejskiej;
12. prowadzenie banku danych osób zasłużonych dla dziedzictwa kulturowego, legitymujących się polskim pochodzeniem, a zamieszkujących różne obszary świata;
15. badania wydawnictw polonijnych oraz innych zbiorów, dokumentujących dziedzictwo kulturowe Polski i Polonii (filmy, nagrania itp.).

KONTAKT:

tel. +48 (0)34 36 84 208
e-mail: biblioteka@ap.edu.pl